Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

12 Nisan 2014

6-B SINIFINDAN IRMAK GÜNEY ve ZEYNEP SÖNMEZ ARAŞTIRDI


ELEMENT – MOLEKÜL VE BİLEŞİKLERIRMAK GÜNEY       ZEYNEP SÖNMEZ NO:479                 NO:579
                                           MART/2014

GÜNDEM:
ELEMENT NEDİR?
ELEMENT TÜRLERİ,
ELEMENT SEMBOLLERİ,
ELEMENT TABLOSU VE ÖZELLİKLERİ,
BİLEŞİK NEDİR?
BİLEŞİK TÜRLERİ,
BİLEŞİK ÖZELLİKLERİ,
AYRIŞTIRILMASI,
MOLEKÜL NEDİR?
MOLEKÜL ÖZELLİKLERİ.
ELEMENT NEDİR?
Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden
daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir.
Bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklükleri ve atomların
arasındaki uzaklık aynıdır. Fakat bir elementin atomları ile başka bir
elementin atomlarının büyüklükleri ve atomların arasındaki
uzaklıkları farklıdır. Aynı elementten yapılan farklı maddeler de aynı cins
atomlardan oluşurlar.
Elementi oluşturan atomların birbirine olan uzaklığı elementin katı, sıvı ve
gaz haline göre değişebilir.
Canlı ve cansız varlıkların tamamı elementlerden oluşurlar.
                   
ELEMENT NEDİR?
Özellikleri:
1- En küçük yapı birimleri atomlardır.
2- Aynı cins atomlardan oluşurlar.
3- Kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamazlar.
4- Saf maddelerdir.
5- Sembollerle gösterilirler.
                     
ELEMENT ÇEŞİTLERİ
Atomik Yapıdaki Elementler :
Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada tek başlarına
bulunurlar. Böyle atomlara sahip elementlere atomik yapılı elementler
denir
Demir, bakır, alüminyum, çinko, kurşun, altın gibi elementler atomik
yapılıdır.
                                 
                        

Moleküler Yapıdaki Elementler :
Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada  ikili (veya daha fazla
sayıda atomdan oluşan karmaşık  yapılı) gruplar halinde bulunurlar. Böyle
atomlara sahip elementlere moleküler yapılı elementler denir.
Hidrojen ve Oksijen gibi elementler moleküler yapılıdır.
                                    
                           


ELEMENT SEMBOLLERİ:
Günümüzde bilinen 118 element vardır. Bu elementler 92 tanesi
doğada bulunurken geri kalanı da laboratuarlarda elde edilen
yapay elementlerdir.
Elementler sembollerle gösterilir ve her elementin kendine özgü
sembolü vardır. Element sembolü yazılırken;
Sembol tek harfli ise büyük harfle yazılır.
Sembol iki veya üç harfli ise ilk harf daima büyük, diğer harfler
küçük yazılır. (Sembollerin iki veya üç harften oluşmasının nedeni,
bazı elementlerin baş harflerinin aynı olmasıdır).
   
                      
ELEMENT SEMBOLLERİ:
Elementler ilk bulunduklarında bir kısmına elementlerin özelliklerini
belirten bir isim, örneğin hidrojene, Latincede su üreten anlamına gelen
hydro–genes, bir kısmına elementi bulan bilim adamının ismi örneğin Albert
Einstein–Aynştaynyum, bir kısmına gezegen ve yıldızların isimleri Neptün
Neptünyum–Np, UranüsUranyum–U gibi, bir kısmına da çeşitli kıta, şehir ve
ülke isimleri (Avrupa–Europyum–Euverilmiştir. Elementlerin sembolleri
belirlenirken, Latince isimlerinin ilk veya ilk iki (üç) harfi kullanılmıştır.
Elementler sembollerle gösterilir fakat sembollerden, o elementin atomik
yapıda , moleküler yapıda olduğu anlaşılmaz. Moleküler yapıda olan
elementler kaç atomdan oluştuğunun anlaşılması için formüller kullanılır:
Örneğin hidrojen, oksijen ve iyot elementleri iki atomludur. Kükürt 8, fosfor
ise 4 atomludur.
ELEMENT TABLOSU:
Çok az sayıda elementin bilindiği zamanlarda, elementler,
Plato'nun Eski Yunanlıların kullandığı toprak-hava-su ve ateş
sembollerinden yaptığı uyarlamalarla simgeleniyordu. Daha sonra
yeni elementler keşfedildikçe tüm elementlerin eninde sonunda
"altın"a dönüşeceği düşüncesinden yola çıkan simyacılar
tarafından, güneş (altın) merkezli sistemdeki her gezegenin adı, bir
elemente verildi.
O dönemde bilinen elementlerin bazılarının "simya''sembolleri
şöyle:

         
   Altın                      Cıva                     Kükürt                 Sodyum
  
  
 Karbon             Civa               Kükürt             Sodyum

Atom kuramıyla tanıdığımız John Dalton, elementlerin
simgelenmesi konusunda, çemberlerden oluşan sembollerin
kullanılmasını önerdi. Bu yönteme göre, bazı elementlerin
simgeleri aşağıdaki gibi idi. 1813 yılında, Jon Jakob Berzelius isimli
araştırmacı, elementlerin adları temel alınarak simgelenmesi
fikrini ortaya attı :   
DOĞADA BULUNAN ELEMENTLER
Doğada Kullanılan Elementlerin Benzerliği :
Doğadaki canlı ve cansız varlıkların tamamı elementlerden oluşur. Canlı
varlıkları oluşturan elementlerden bir kısmı aynı zamanda yeryüzünün
yapısını da oluşturur. Aynı elementlerden oluştukları halde canlı vücudu,
yeryüzü veya diğer maddelerin yapısı arasında farklılıkların bulunmasının
nedeni, canlı vücudunu, yeryüzünü veya diğer maddeleri oluşturan
elementlerin farklı sayı, çeşit ve şekillerde dizilmesidir.
                              
                         
ELEMENTLERİN DİĞER ÖZELLİKLERİ   

                  
1- Elementi oluşturan taneciklerin renkleri, element renkleriyle aynı
olmayabilir.
Taneciklerin renkleri yoktur. Tanecikler bir araya gelerek elementleri
oluşturduklarında yani elementler görünür boyuta ulaştıklarında renkli
görünürler.
2- Farklı maddeler de aynı elementlerden oluşabilir yani farklı maddelerde
aynı cins elemenler bulunabilir. Ispanak ve bezelyede bulunan demir
atomlarıyla, demir parçasında bulunan demir atomları aynı atomlardır.
3- Doğada bilinen 118 element olmasına rağmen bu elementler farklı
şekillerde bir araya gelerek milyonlarca yeni madde yani bileşik elde edilir.
BİLEŞİKLER
İki veya daha fazla farklı elementin iyon veya atomlarından
meydana gelen herhangi bir maddedir. Bileşiğin bileşimi
belirlidir. Bileşikle kendini oluşturan atomların özelliklerini
göstermezler. Yani bileşikteki elementlerin bir birine oranı
sabittir. Mesela su; her zaman iki atom hidrojen, bir atom oksijen
bulundurur.

                     
Bileşikler ikiye ayrılır:
Molekül yapılı bileşik: Bileşiği oluşturan atomlar gruplar halinde
bulunuyorsa molekül yapıdadır.
Molekül yapılı olmayan bileşik: Atomlar grup olarak değil de yığınlar
halinde kümelenmiştir.

                   

BİLEŞİKLERİN TÜRLERİ
1.İnorganik bileşikler: Bunlar daha çok iyonlardan meydana gelmiştir.
Tuzlar, asitler, bazlar, oksitler vs. bu sınıftandır. Bu bileşikler genellikle
kararlı yani kolayca bozunmayan bileşiklerdir.
2.Organik bileşikler: Bunlara karbon bileşikleri de denilebilir. Genellikle
suda çözündüklerinde iyonlaşmazlar. Bu bileşiklerde elementleri bir arada
tutan kuvvet, elektron bağlarıdır. Kararsız bileşiklerdir.
                           

ÖZELLİKLERİ
Bileşikler bir kimyasal reaksiyon sonucu meydana gelir. Reaksiyonda,
reaksiyona girenler iki farklı element, element-bileşik veya bileşik-bileşik
olabilir.
Bileşiklerin çoğu moleküler yapıdadır. Ama tuz gibileri atomik yapıdadır.
Bileşikler belirli formüllerle ifade edilir.
Bileşikle karışımın farkı:
Bileşikler belirli sayıda element atomunun kimyasal bir bağ ile
bağlanmasıyla oluşur. Ancak karışımın belirli bir formülü yoktur.Bileşikleri
oluşturan elementler bir araya gelerek kendi özelliklerini kaybederler fakat
karışımları oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler.
                                                          
                              
BİLEŞİKLERİN AYRIŞTIRILMASI
Bir bileşiğin kararlılığı, bileşiği meydana getiren elementlerin kimyasal
aktivitesine bağlıdır. Mesela sodyumklorür (NaCl) çok kararlıdır
(bozunmaz). Çok kararlı bileşiklerin bozunması için çok enerjiye ihtiyaç
vardır. Bir kararlı bileşiği elektroliz vasıtasıyla elementlerine ayrıştırmak için
uygulanan gerilim miktarı,kararsız bileşik için uygulanandan fazladır. Mesela
organik bileşikler kararsız olduğu için, az bir ısıtma, bozunmalarına sebep
olur. Fakat kararlı bileşik için çok daha yüksek ısı gerekir.
                                                   
                         
MOLEKÜLLER
Bir kimyasal maddenin bağımsız olarak bulunabilen en küçük parçası.
Moleküller bir veya birden fazla atomdan oluşmaktadırlar. Bir veya daha
fazla türden atomu ihtiva ederler.
Element ve bileşiklerin her tarafındaki özellikleri aynıdır. Bu duruma
homojen dağılım denir. Element ve bileşikler homojendir. Bu özellikleri ile
karışımlardan ayrışırlar.
Her tarafındaki özellikleri aynı olan maddelere homojen maddeler denir.
İki (az sayıda) atomdan oluşan moleküllere basit yapılı moleküller, çok
sayıda atomdan oluşan moleküllere karmaşık yapılı moleküller denir. (500
atomdan oluşan moleküller bulunabilir.                     

MOLEKÜLLER
Bir çay kaşığında bulunan su moleküllerinin sayısı ile Atlantik
okyanusunun bütün suyunu alacak çay kaşığı sayısı eşittir 
En büyük moleküller, protein ve dna gibi karmaşık organik 
moleküllerdir. Bunlar binlerce tek atomdan meydana gelmiştir 
ve molekül ağırlıkları hidrojeninkinin birkaç milyon katıdır.

                        
MOLEKÜLLER
Moleküller yapılarında birden fazla atom içerirler. Bir molekül 
aynı iki atomun bağlanması sonucu ya da farkı sayılarda farklı
atomların bağlanması sonucu da oluşabilirler.  
Bir su molekülü 3 atomdan oluşur; iki hidrojen ve bir oksijen. Bir
hidrojen peroksit molekülü iki hidrojen ve iki oksijen atomundan
oluşur. Diğer taraftan bir kan proteini olan gamma globulin 
19996 sayıda atomdan oluşmakla birlikte sadece 4 çeşit farklı
atom içerir; hidrojen, karbon, oksijen ve nitrojen.

                DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER!

0 yorum: