Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

05 Ekim 2014

EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ

KAYNAK: meb
01 Ekim 2014 Çarşamba 20:22
MEB, Yetiştirme Kurs Yönergesi Değişti
Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi
Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi, 23/09/2014 tarih ve 4145909 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerlere yönelik olarak verilecek olan destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi örgün ve yaygın kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerleri destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 21/5/2010 tarihli ve 27587 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği, 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;
a) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,
b) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,
c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten, derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki yarıyılı kapsayan süreyi,
ç) Komisyon: Kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek amacıyla milli eğitim müdürlüğünde oluşan komisyonu,
d) Kurs: Resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerleri destekleme ve yetiştirme amacıyla açılan kursları,
e) Kursiyer: Kursa devam eden örgün öğretim dışındaki kişiyi,
f) Kurs merkezi: Bünyesinde destekleme ve yetiştirme kursları açılan okul veya kurumları,
g) Kurs merkezi müdürü: Bünyesinde kurs açılan okul veya kurumun müdürünü,
ğ) Kurs merkezi müdür yardımcısı: Bünyesinde kurs açılan okul veya kurumun kurs merkezi müdürü tarafından görevlendirilen müdür yardımcısını,
h) Milli eğitim müdürlüğü: Kurs merkezinin bağlı bulunduğu il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünü,
ı) Milli eğitim müdürü: Kurs merkezinin bağlı bulunduğu il veya ilçe milli eğitim müdürünü,
i) Okul: Her derece ve türdeki ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarını,
j) Öğrenci: İlköğretim ve ortaöğretim kurumlan ile açık öğretim kurumlarında
öğrenim görenleri,
k) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,
l) Veli: Öğrenci/kursiyerin anne veya babasını veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,
m) Yarıyıl: Derslerin başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen her bir süreyi ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM Kurs Açma, Kapatma, Kurs Süreleri ve Öğrenci/Kursiyer Sayıları Kurs merkezi ve kurs açma yetkisi
MADDE 5- (1) Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmi ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumlan ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır.
(2) Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim merkezlerinde açılır. Ancak halk eğitim merkezinin bulunmadığı ve bu merkezlerde kursun açılamadığı hallerde diğer kurs merkezlerinde de açılabilir.
(3) Kurs merkezleri ile kurslarda görevlendirilecek öğretmenler 1. dönemde eylül ayı sonuna kadar, 2. dönemde ise şubat ayı sonuna kadar milli eğitim müdürlüklerince belirlenir.
(4) 1. dönem için ve yıllık planlanan kurslar en geç ekim ayının ilk gününde, 2. dönem için planlanan kurslar ise mart ayının ilk gününde başlatılır. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder. Olağanüstü durumlarda bu süreler milli eğitim müdürlüğünce değiştirilebilir.
(5) Kurslar, milli eğitim müdürlüklerince belirlenen okul veya kurum müdürünün teklifi ve milli eğitim müdürünün onayı ile açılır.
(6) Açılan bir kursa kursun açıldığı haftadan sonra öğrenci kaydı yapılmaz. Ancak nakil, yurt dışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir.
Kurslara katılacaklar
MADDE 6- (1) Kurslara;
a) Örgün veya yaygın ortaokul/imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler,
b) Örgün veya yaygın ortaöğretim kurumlarından mezun olan kursiyerler katılabilir.
(2) Kurslara, o kurs merkezinin bulunduğu okulun öğrencilerinin yanı sıra bünyesinde kurs açılmamış olan diğer okullardan da öğrenci kabul edilir.
Kursların açılması
MADDE 7- (1) Örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda 1 dersten dönemlik açılan kurs süresi 36, yıllık açılan kursun süresi ise 72 ders saatinden az olamaz.
(2) Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslar, çalışma günlerinde ders saatleri dışında saat 22:00' ye kadar yapılabilir. İhtiyaç duyulması halinde cumartesi, pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde de açılabilir. Bir kurs saatinin süresi 40 dakikadır.
(3) Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkanları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilir. Ancak, bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz.
(4) Halk eğitim merkezlerinde kurs gün ve saatleri merkez müdürlüğünce belirlenir.
(5) Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program değişiklikleri kurs merkezi müdürlüklerince ilan edilir.
Öğrenci/kursiyer sayısı
MADDE 8- (1) Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısı 10'dan az; bir kursun sınıf mevcudu ise 20'den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Ancak, tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25'e kadar çıkarılabilir.
Kursların kapatılması
MADDE 9- (1) Açılan her bir kursa devam eden öğrenci sayısının 10'un altına düşmesi durumunda, kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına milli eğitim müdürlüğünce karar verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kurslarda Öğretim, Yönetim, Denetim ve Sorumluluk Kurs açılacak dersler
MADDE 10- (1) Kurslar, öğrenci/kursiyer ve velilerden gelen istek üzerine kurs merkezlerinde belirlenen dersler için açılır.
(2) Öğrenci/kursiyer ve veliler ders seçimiyle birlikte öğretmen seçiminde de bulunabilirler (Ek-1 Talep Formu).
(3) Kurs programlarının hazırlanmasında; kursun destekleyici ve yetiştirici nitelikte olmasına dikkat edilir.
Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi
MADDE 11 - (1) Komisyon, kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek amacıyla milli eğitim müdürünce görevlendirilen milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü başkanlığında üç ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü ve üç ortaöğretim kurumu müdüründen oluşur. İlköğretim ve ortaöğretim kurumu müdür sayısının yeterli olmadığı durumlarda komisyon mevcut müdürlerin katılımıyla oluşur.
(2) Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, ders yılı başında milli eğitim müdürlüğüne başvururlar. Başvuru yapan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak öncelikle; bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hakim, teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilenler komisyon tarafından seçilir. Kurslarda belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden de görevlendirme yapılabilir. Kursta görevlendirilecek öğretmen sayısının yetersiz olması halinde milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınır.
(3) Kursta görevlendirilen öğretmenler mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilirler. Ancak görevlendirme onayları iptal edilmeden görevlerini bırakamazlar. Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu halde görev verilemeyen diğer öğretmenler veya ilk defa müracaat edecek öğretmenler arasından görevlendirme yapılır.
Kurslarda yararlanılacak kaynaklar
MADDE 12 - (1) Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar ders kitapları ve diğer eğitim materyalleridir.
Öğrenci/kursiyerlerle ilgili işlemler
MADDE 13 - (1) Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10 una devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. Aynı dönemde başka bir kursa devam edemez.
(2) Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce bir deftere işlenir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz.
(3) Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hal ve hareketleri görülen öğrenciler/kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okulların/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.
Kursların yönetimi
MADDE 14- (1) Kurslar, kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir. Kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla bir müdür yardımcısı görevlendirilir.
Kurs merkezi müdürü ve görevleri
MADDE 15- (1) Bünyesinde kurs açılan okulun veya kurumun müdürü kurs merkezi müdürüdür.
(2) Kurs merkezi müdürünün görevleri şunlardır;
a) Kursun işleyişini, düzen ve disiplini sağlayıcı gerekli tedbirleri almak,
b) Kurs çalışmalarında plan ve programların uygulanmasını sağlamak,
c) Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders planlarını inceleyip onaylamak,
ç) Kursun işleyişi ile ilgili idari mali ve diğer hususlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak,
d) Bu Yönerge hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Kurs merkezi müdür yardımcısı ve görevleri
MADDE 16 - (1) Kurs merkezi müdür yardımcısının görevleri şunlardır;
a) Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin
devam, devamsızlık, disiplin ve benzeri diğer iş ve işlemleri yürütmek,
b) Kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve personele yapılacak ücret ödemelerine ilişkin işlemleri yürütmek,
c) Kurs merkezi müdürü tarafından kursla ilgili verilecek diğer işlemleri yürütmek.
Kurs çalışmalarının ve öğrenci/kursiyer başarısının değerlendirilmesi
MADDE 17 - (1) Kurslarda dönem başında yapılacak seviye tespit sınavlarına göre sınıflar/gruplar oluşturulabilir.
(2) Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla kurs merkezinde kurs saatleri içinde her ay değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçları analiz edilerek, eksikliği görülen konular tamamlanır.
Kursların denetimi
MADDE 18- (1) Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin denetimi yetkililerce yapılır.
(2) Kursların değerlendirilmesiyle ilgili yılsonu raporu kurs merkezi müdürlüklerince ilçeye, ilçe raporları il'e, il raporları Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüğüne gönderilir.
Sorumluluk
MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel, görevlerini zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Kurs giderleri
MADDE 20 - (1) Kursta görevli yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders ücretlerine ilişkin hususlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme ile 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında belirlenir.
(2) Kurs merkezlerinin ısınma, temizlik, aydınlatma, kırtasiye ve bu kapsamdaki giderleri Bakanlıkça, merkezlerde çalıştırılacak yardımcı personel sayısının yeterli olmaması durumunda ihtiyaç hizmet alımı yoluyla karşılanır.
(3) Bu yönerge kapsamında açılan kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerlerden herhangi bir ücret alınmaz.
Tutulacak defter ve dosyalar
MADDE 21- (1) Kurslarla ilgili olarak kurs merkezlerinde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:
a) Öğrenci/kursiyer yoklama defteri,
b) Kurs ders defteri,
c) Gelen ve giden yazı defteri, ç) Gelen ve giden yazı dosyası,
d) Kurs ders planları dosyası,
e) Denetim defteri,
f) Kursiyer belge defteri
Kayıt tutma ve belgelendirme
MADDE 22- (1) Bu Yönerge kapsamında yapılan iş ve işlemler elektronik ortamda da yürütülebilir.
(2) Yaygın eğitim kurumlarında kursu bitirenlere istemeleri halinde kurs tamamlama belgesi/sertifika verilir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 23 - (1) 5/4/2004 tarihli ve B.08.0.PGM.0.23.1.1.4-773/22692 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ve Nisan 2004/2559 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi Ek ve Değişiklikleri ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 24 - (1) Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25- (1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI
ÇALIŞMA TAKVİMİ
S.N.
FAALİYETİN ADI
SÜRESİ*
1
Milli eğitim müdürlüklerinde komisyonun kurulması
29 Eylül - 01 Ekim 2014
2
Kurs merkezi okul ve kurumların tespit edilmesi
01 - 10 Ekim 2014
3
Öğrenci ve velilerin kurslardan haberdar edilmesi
01 Ekim 2014
4
Kurs vermek isteyen öğretmenlerin yazılı müracaatlarının komisyona alınması
01 - 10 Ekim 2014
5
Öğretmen tercihinde bulunmak isteyen veli ve öğrenci tercihlerinin okullar aracılığıyla komisyona iletilmesi
01 - 10 Ekim 2014
6
Kurs merkezleri ve görevlendirilen öğretmen onaylarının alınması
13 - 17 Ekim 2014
7
Kurs açılacak derslerin dönemlik veya yıllık olarak belirlenmesi ve onaylarının alınması
13 - 17 Ekim 2014
*Faaliyete ilişkin süreler milli eğitim müdürlüklerince değiştirilebilecektir.


0 yorum: