Ortaokul fen bilimleri dersi konu anlatımları, TEOG sınavlarına hazırlık rehberi...

>> >>>>>>>>>>>>>> Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür.Hayal gücü ise her yere... EİNSTEİN

07 Temmuz 2012

SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ

Sevgili öğrenciler,
Aşağıda Sosyal Bilimler Liseleri ile ilgili genel bilgileri görmektesiniz.İnceleyin, size uygunsa tercihlerinizde bu okullara yer verebilirsiniz.
Ancak bildiğim kadarı ile İstanbul'da yalnız bir tane Sosyal Bilimler Lisesi var.Aşağıda bu okulun taban ve tavan puanlarını ve eğitim-öğretim bilgilerini görüyorsunuz.
Okul oldukça başarılı ve ingilizce eğitim veriyor. Uluslararası Bakalorya (IB) Diplaması da veriyor.

Okulun internet sitesinden daha detaylı bilgiler edinebilirsiniz.Ben yine de okul tanıtımı  ve Sosyal Bilimler Liselerinin genel amaçlarını bu sayfaya aldım.

                                                                                                                                Taban     Tavan
İSTANBULBAHÇELİEVLERProf. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi104465.999490.804
  KAYNAK:Prof.Dr.Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi

 Prof.Dr.Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi

Eğitim Öğretim

Hazırlık + 4 yıl olmak üzere 5 yıl öğretim verilmekte, isteyen öğrencilere Uluslararası Bakalorya (IB) Diploması verilmektedir.
Okulun eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesini, öğretmenlerin hizmet içi eğitimde yetiştirilmesini, eğitim alt yapısının iyileştirilmesini, seminer ve projelerin nitelik yönünden geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlıkla iş birliği içinde çalışmak üzere üniversite öğretim üyelerinden oluşan Bilim Danışma Grubu oluşturulmuştur.
Kontenjan, Başvuru, Giriş Sınavı, Kayıt-Kabul ve Kontenjan
Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 104’ten, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 26'dan fazla olamaz.
Başvuru Şartları, Giriş Sınavı ve Kayıt-Kabul
Okula merkezî sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınır. Öğrenciler, bu sınav sonuçlarına göre yüksek puandan başlayarak okula yerleştirilirler.
Ayrılan Öğrencilerin Durumu
Kendi istekleriyle okuldan ayrılan öğrenciler on gün içinde okula geri dönebilirler. Hazırlık sınıfı öğrencileri, kayıt döneminde ayrıldıkları takdirde geri dönemezler. Hazırlık sınıfından ayrılan veya ilişiği kesilen öğrenciler, kayıt-kabul süresi içinde kayıt-kabul şartlarını taşıdıkları diğer orta öğretim kurumlarına kayıt yaptırabilirler.
Öğretim Programları
Okulda, Bakanlıkça uygun görülen ders çizelgeleri ve öğretim programları uygulanır. Sosyal Bilimler Grubu, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerine ağırlık verilir ve eğitim-öğretim Türkçe yapılır. Uluslararası Bakalorya Programı (IB) uygulamasına da yer verilebilir. Uluslararası Bakalorya Programını uygulayan okullarda Matematik ve Fen Bilimleri dersleri yabancı dille okutulur.
Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler Grubu Derslerinin Ağırlığı
10, 11 ve 12 nci sınıflarda Türk Dili ve Edebiyatı ile Sosyal Bilimler Grubu derslerinin ağırlığı, haftalık ders çizelgesindeki ders saatleri toplamının % 60’ından az olmayacak şekilde düzenlenir.
Seviye Belirleme Sınavı Sonucu 9 uncu Sınıfa Devam
9 uncu sınıftaki yabancı dil derslerini izleyebilecek düzeyde oldukları velileri tarafından kesin kayıt sırasında okul yönetimine yazılı olarak bildirilen öğrenciler, okul yönetimince yabancı dil öğretmenlerinden oluşturulan komisyonca ders yılının başladığı tarihten itibaren bir hafta içinde hazırlık sınıfı düzeyinde yazılı ve sözlü seviye belirleme sınavına alınırlar. Bu sınavda en az “3” alan öğrenciler, başarılı sayılarak 9 uncu sınıfa devam ettirilirler.
IB DİPLOMA PROGRAMI
Uluslararası Bakalorya (IB) programının uygulanması durumunda Yaratıcılık-Etkinlik-Hizmet (CAS) çalışmalarına ağırlık verilir. Okulumuzda 11 ve 12. sınıflarda uygulanacak olan Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı, Türkçe-Matematik alanında yürütülmektedir. Öğrencilerimiz, ulusal diploma alınması için alanlarına uygun dersleri seçebilmektedirler. IB Hazırlık Programında öğrenim gören ve aşağıdaki akademik kriterlere ve davranış kriterlerine uyan öğrenciler;a) Ortalama Yükseltme Sınavları öncesinde ders yılı sonu ağırlıklı başarı ortalamasının en az 3.50 ve üzerinde olması,b) İngilizce dersi yılsonu notunun (iki dönem ortalaması) en az 4.00 olması,c) Öğrencinin yöneleceği alana kaynaklık eden derslerden (Türkçe - Matematik Alanında Türkçe ve Matematik Dersleri) başarısız ders veya derslerinin bulunmaması,d) Önceki sınıflarda okuldan uzaklaştırmayı gerektiren bir disiplin cezası almamış olmaları halinde 11.sınıf (IB 1) Diploma Programı'na devam etmeye hak kazanırlar:
Türkçe-Matematik Alanı (IB Diploma Programı) Öğrencileri için Uygulanan Altıgen
IB Diploma Programı, sonunda sınavları olan, üniversite öncesi bir ders programıdır. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde alınabilecek olan program yaygın ve kapsamlı iki yıllık bir müfredat programıdır. Öğrencilerin çeşitli ulusal eğitim sistemlerinin gereklerini yerine getirmelerine olanak tanır. IB diploması sahibi olanlar 110 dan fazla ülkede üniversitelere kabul edilmektedirler. Diploma modeli, herhangi tek bir ulusal sisteme dayanmamakta, ancak çeşitli ulusal sistemlerin en iyi öğelerini bir araya toplamaktadır. Not verme sistemi kriterlere dayalıdır. Bunun anlamı, her bir öğrencinin başarısı, tam olarak saptanmış başarı seviyelerine göre değerlendirilir. En yüksek notlar, her okulda eşit olarak uygulanan eşdeğer bilgi ve becerileri yansıtır. Öğrencilerin akademik çalışmalarının değerlendirmesi, kendi alanlarında uluslararası otorite olan liderlerin öncülüğünde yapılmaktadır. Sınava girenler dünyada 4400 kişinin üzerindedir. 115 ülkede 1293 adet IB Okulu bulunmaktadır (31 Ekim 2003).
Proje Seminer ve Topluma Hizmet Çalışmaları
Her öğrencinin öğrenimi süresince bireysel veya grup hâlinde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Sanat Tarihi ve Felsefe Grubu derslerinin en az birinden proje ve seminer çalışmalarına katılması zorunludur. Proje ve seminer çalışmaları, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre bireysel ya da grup hâlinde Bilim Danışma Gurubu üyelerinin veya öğretmenlerin gözetiminde serbestçe yaptıkları çalışmalardır. Okul yönetimi, çalışmaları belli bir plân dâhilinde öğretmenler, Bilim Danışma Grubu üyeleri, üniversite öğretim elemanları veya alanında tanınmış kamu ve özel kurum ve kuruluşların iş birliği ve çalışanların desteği ile yürütür. Ayrıca “Topluma Hizmet” etkinliklerine özellikle önem verilir. Bu konudaki etkinliklere tüm öğrencilerin katılımı zorunludur. Proje ve seminer çalışmaları ile topluma hizmet etkinlikleri notla değerlendirilmeyip öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir. Bilim Danışma Grubu veya okul yöneticilerince sağlanacak konuşmacılar aracılığıyla okulun amaçlarına uygun konferanslar düzenlenebilir.

Okulun internet sitesi için lütfen aşağıdaki linki tıklayın...


Sosyal Bilimler Liseleri ile İlgili Genel Bilgiler
İlk defa, 2003 yılında İstanbul’da, ikinci olarak da Aydın’da açılmıştır. Sosyal bilimler liseleri, eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 4 yıl olan yatılı ve karma okullardır. Bu okullarda öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrencilerde öğrenim görebilirler. Sosyal bilimler liseleri, öncelikle okuldaki alanlarla ilgili yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerlerde açılır. Okul:
-Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık eder.
-Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanlarda yüksek öğretime hazırlar.
-Öğrencilerin bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde Türkçe ve yabancı dil öğrenmelerini sağlar.
-Öğrencilerde geçmiş nesiller ile çağdaşları arasında ortak duyguların uyandırılmasını sağlar.
-Türk sanat ve kültür birikimini anlayıp yorumlayabilen, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirir.
-Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunur.
-Öğrencileri edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında araştırmaya yöneltecek ve gelişmelere ilgilerini uyandıracak ortam ve şartları hazırlar.
-Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 96’yı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24’ü geçemez.
-Giriş sınavına, 8. sınıfta öğrenim görmekte olan öğrencilerden 6. , 7. sınıflarda Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinin her birinin yıl sonu notu en az 3 ve bu derslerin yıl sonu notlarının aritmetik ortalaması en az 4 olanlar başvurabilir.
-Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanan öğrencilerin kayıt yaptırabilmeleri için; öğretim yılı sonunda ilköğretim okulu 8. sınıflarından Şube Öğretmenler Kurulu Kararı dâhil mezun olmaları gerekmektedir.
-Bu okullar arasında öğrenci nakilleri, açık kontenjan bulunması, öğrencinin giriş puanının naklen gitmek istediği okulun sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır.
-Resmi sosyal bilimler liseleri dışındaki diğer resmî ve özel ortaöğretim kurumlarından sosyal bilimler liselerine öğrenci nakli yapılmaz. Ancak sosyal bilimler liselerinden, resmî ve özel diğer ortaöğretim kurumlarına geçiş, ilgili mevzuat hükümleri ile okulların yönetmeliklerinde yer alan nakil şartlarına göre yapılır.
-Sosyal bilimler liselerinde birinci yabancı dil İngilizce’dir.
-Bu okullardan mezun olan öğrenciler, ÖSS’yi kazanmaları halinde mezun oldukları alanları ile ilgili yükseköğretim programlarına devam edebilmektedir.
-Türkçe-Matematik ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki alan bulunmaktadır. Türkçe-Matematik alanını seçen öğrenciler 11. sınıftan itibaren istemeleri halinde Uluslararası Bakalorya Programını takip edebileceklerdir.

0 yorum: